CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Hide details for 20032003
11
Show details for 6/20036/2003
9
Show details for 5/20035/2003
12
Show details for 4/20034/2003
14
Hide details for 3/20033/2003
30/2003/QĐ-UB31/03/2003Attachment IconV/v phân cấp cho UBND các huyện quản lý các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng kinh tế trên địa bàn huyện
29/2003/QĐ-UB28/03/2003Attachment IconV/v Bổ sung, điều chỉnh chính sách, đơn giá bồi thường theo Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của UBND tỉnh
28/2003/QĐ-UB27/03/2003Attachment IconV/v Điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình phước
25/2003/QĐ-UB21/03/2003Attachment IconV/v Phê duyuệt quuy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước thời kì 2001-2010
24/2003/QĐ-UB20/03/2003Attachment IconV/v Ban hành Chương trình xuất khẩu lao động giai đoạn 2003-2010 và Quy chế làm việc của BCĐ xuất khẩu lao động
23/2003/QĐ-UB19/03/2003Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng xử lí vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước
22/2003/QĐ-UB19/03/2003Attachment IconV/v Thành lập bộ máy và phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp cho huyện Bù Đốp-tỉnh Bình Phước
21/2003/QĐ-UB19/03/2003Attachment IconV/v Thành lập bộ máy và phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp cho huyện chơn Thành -Tỉnh Bình Phước
20/2003/QĐ-UB18/03/2003Attachment IconV/v Ban hành chính sách bồi thường đất và đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc,hoa màu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/2003/QĐ-UB14/03/2003Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng và thị trấn Phước Bình - huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
18/2003/QĐ-UB13/03/2003Attachment IconV/v Ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2003-2007
17/2003/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh
16/2003/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconV/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước
4/2003/CT-UB19/03/2003Attachment IconV/v tăng cường thực hiện công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2003-2010
9
Show details for 2/20032/2003
7
Show details for 1/20031/2003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8605
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470