CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
4
Hide details for 2/20052/2005
29/2005/QĐ-UBND24/02/2005Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện B́nh Long 2001-2010
28/2005/QĐ-UBND21/02/2005Attachment IconV/v sửa đổi ,bổ sung quyết định số 133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh
27/2005/QĐ-UBND02/02/2005Attachment IconV/v định mức thu -chi phí dự thi ,dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lư .
26/2005/QĐ-UBND02/02/2005Attachment IconV/v thành lập trung tâm tin học tỉnh B́nh Phước .
25
Show details for 1/20051/2005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
7571
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470