CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
462
Hide details for 20122012
88
Hide details for 12/201212/2012
2675/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconVề việc ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2663/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
2662/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch
2660/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Phước
2606/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 tỉnh Bình Phước
2605/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2003 tỉnh Bình Phước
2604/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013 - tỉnh Bình Phước
2603/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconVề việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
2599/QĐ-UBND25/12/2012Attachment IconBan hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
2581/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
2578/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh
2561/QĐ-UBND20/12/2012Attachment IconPhê duyệt điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
2556/QĐ-UBND20/12/2012Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tỉnh Bình Phước
2555/QĐ-UBND20/12/2012Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Đồng Phú
2546/QĐ-UBND18/12/2012Attachment IconVề việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch & Đầu tư
2545/QĐ-UBND18/12/2012Attachment Icon Về việc công bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT
2514/QĐ-UBND13/12/2012Attachment IconVề việc thành lập Phòng Thông tin thị trường lao động thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Phước
2465/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconCông bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2455/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconCông bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2454/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
2450/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2448/QĐ-UBND06/12/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
84/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013
83/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2013
82/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2013
81/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconVề Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thị xã năm 2013
42/2012/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconVề việc ban hành mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
41/2012/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconBan hành Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chỉ tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470