CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2561/ QĐ-UBND
Ngy k

20/12/2012

Người k Nguyễn Văn Lợi
Trch yếu Ph duyệt điều lệ quản l xy dựng theo đồ n điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xy dựng thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước đến năm 2025
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD 2561.doc 49(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470