CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Show details for 7/20137/2013
33
Show details for 6/20136/2013
45
Show details for 5/20135/2013
28
Show details for 4/20134/2013
21
Show details for 3/20133/2013
14
Show details for 2/20132/2013
32
Hide details for 1/20131/2013
146/QĐ-UBND28/01/2013Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
137/QĐ-UBND28/01/2013Attachment IconBan hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
115/QĐ-UBND24/01/2013Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2013-2016 có xét đến năm 2020
98/QĐ-UBND18/01/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước
90/QĐ-UBND17/01/2013Attachment IconVề việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
79/QĐ-UBND15/01/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh
58/QĐ-UBND14/01/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43/QĐ-UBND09/01/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh
25/QĐ-UBND07/01/2013Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013
12/2013/NQ-HĐND24/01/2013Attachment Iconvề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị xã Phước Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470