CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 12/ 2013/NQ-HĐND
Ngy k

24/01/2013

Người k Phạm Hng Sơn
Trch yếu về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 v kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị x Phước Long
Cơ quan ban hnh HĐND thị x Phước Long
Phần loại Nghị quyết HĐND thị x Phước Long
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

NQ 12.doc 39(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470