CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 115/ QĐ-UBND
Ngy k

24/01/2013

Người k Phạm Văn Tng
Trch yếu Ph duyệt quy hoạch pht triển điện lực thị x Đồng Xoi giai đoạn 2013-2016 c xt đến năm 2020
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

qd 115.doc 205(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470