CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Show details for 8/20078/2007
55
Show details for 7/20077/2007
51
Show details for 6/20076/2007
24
Hide details for 5/20075/2007
965/QĐ-UBND31/05/2007Attachment IconVề việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền (B2) tỉnh Bình Phước
957/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng
đất kỳ cuối (2006-2010) thị xã Đồng Xoài
956/QĐ-UBND30/05/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng
đất kỳ cuối (2006-2010) huyện Lộc Ninh
849/QĐ-UBND22/05/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí tập huấn, thông tin
tuyên truyền thuộc chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư
theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006
846/QĐ-UBND22/05/2007Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy hoạch bưu chính,
viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước năm 2007
830/QĐ-UBND18/05/2007Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch chi phí hỗ trợ hoạt động
cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng
từ nguồn vốn nước ngoài (IDA) năm 2007 - tỉnh Bình Phước
813/QĐ-UBND17/05/2007Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Bình Phước
810/QĐ-UBND17/05/2007Attachment IconCho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin
huyện Đồng Phú
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470