CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Show details for 6/20106/2010
55
Show details for 5/20105/2010
52
Hide details for 4/20104/2010
988/QĐ-UBND27/04/2010Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500
Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ mở rộng, xã Long Hưng,
huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
986/QĐ-UBND27/04/2010Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến 2025
984/QĐ-UBND27/04/2010Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo
kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung
xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
972/QĐ-UBND26/04/2010Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục chính từ ĐT 741 đến KCN Đồng Xoài III và IV, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
970/QĐ-UBND26/04/2010Attachment Iconvề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại – dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
969/QĐ-UBND26/04/2010Attachment Iconsửa đổi bổ sung một số điểm của Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã được phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 11/2/2008 của UBND tỉnh
964/QĐ-UBND22/04/2010Attachment Iconvv phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án chuyển đổi 107,332 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng diện tích 11,848 ha - Cty TNHH MTV cao su Bình Phước tại khoảnh 6 tiểu khu 346, thuộc Nông lâm trường Đồng Xoài, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
963/QĐ-UBND22/04/2010Attachment Iconvv phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chuyện 115,621 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su - Cty TNHH MTV cao su Bình Phước, tại khoảnh 5 tiểu khu 348 thuộc Nông lâm trường Đồng Xoài
962/QĐ-UBND22/04/2010Attachment Iconphê duyệt Dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng và chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 5, 6, 8, 9 - Tiểu khu 213 và khoảnh 1, 2, 4, 5 - tiểu khu 216 Ban QLRPH Tà Thiết
961/QĐ-UBND22/04/2010Attachment Iconvv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chuyển đổi 149,55 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su Cty TNHH MTV cao su Bình Phước, tại khoảnh 4 tiểu khu 348, thuộc Nông lâm trường Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470