CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 988/ QĐ-UBND
Ngy k

27/04/2010

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Về việc ph duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xy dựng TL1/500 Khu du lịch sinh thi Mỹ Lệ mở rộng, x Long Hưng, huyện B Gia Mập tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD 988 tinh.doc 62(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470