CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 969/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/04/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu sửa đổi bổ sung một số điểm của Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xă được phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 11/2/2008 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

969.PDF 85(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470