CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2156/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/10/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất của HTX NN Thương mại và Dịch vụ Tín dụng Tân Ḥa giao UBND huyện Bù Đăng quản lư để cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các xă viên, hộ dân đang canh tác, sử dụng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2156.pdf 85(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470