CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Show details for 5/20145/2014
26
Show details for 4/20144/2014
25
Hide details for 3/20143/2014
640/QĐ-UBND31/03/2014Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2014
599/QĐ-UBND27/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Bình Phước
591/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh thị xã Bình Long
582/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
579/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm năm 2014
578/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
569/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
566/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconPhê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
562/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
544/QĐ-UBND19/03/2014Attachment IconBổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
534/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconVề việc đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh
531/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconCông nhận Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước
526/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconBan hành Quy định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và được vào học tại trường phổ thông Dân tộc bán trú; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
483/QĐ-UBND11/03/2014Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản
461/QĐ-UBND10/03/2014Attachment IconPhân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
443/QĐ-UBND06/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Công chứng tỉnh Bình Phước
438/QĐ-UBND06/03/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước năm 2014
429/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
428/QĐ-UBND04/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470