CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Show details for 10/200510/2005
14
Show details for 9/20059/2005
31
Hide details for 8/20058/2005
103/2005/QĐ-UBND31/08/2005Attachment IconV/v ban hành chương trình hành động thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hòa gia đình và công tác gia đình giai đoạn 2005-2010
102/2005/QĐ-UBND25/08/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp.
101/2005/QĐ-UBND25/08/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp Đắc Ơ.
100/2005/QĐ-UBND24/08/2005Attachment IconV/v sữa đổi lãi suất cho vay theo Quy chế ủy thác cho vay vốn đấu tư phát triển tỉnh Bình Phước.
99/2005/QĐ-UBND24/08/2005Attachment IconV/v ban hành vế Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
98/2005/QĐ-UBND24/08/2005Attachment IconV/v bổ sung vốn đầu tư (nguồn IDA) cho các xã và huyện thuộc Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" sau đánh giá giữa kỳ.
97/2005/QĐ-UBND23/08/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm soát Liên hợp Lộc Tấn.
96/2005/QĐ-UBND23/08/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
95/200522/08/2005Attachment IconV/v : bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã.
94/2005/QĐ-UBND15/08/2005Attachment IconV/v tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đồng Phú.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470