CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Show details for 9/20169/2016
51
Show details for 8/20168/2016
39
Show details for 7/20167/2016
58
Show details for 6/20166/2016
34
Show details for 5/20165/2016
48
Hide details for 4/20164/2016
1007/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bù Gia Mập
1006/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Phước Long
1005/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hớn Quản
1003/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconGiao kế hoạch vốn năm 2016, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016
983/QĐ-UBND28/04/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
975/QĐ-UBND27/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban Quản lý dự án Phòng, chống sốt rét - Quỹ Toàn cầu tỉnh Bình Phước
971/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án truyền thông quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
968/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Bình phước giai đoạn 2011-2020
925/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước
923/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
922/QĐ-UBND22/04/2016Attachment IconKiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước
916/QĐ-UBND21/04/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Bình Long
912/QĐ-UBND21/04/2016Attachment IconĐính chính Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh
906/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú
902/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
893/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470