CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 923/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/04/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển tỉnh B́nh Phước, giai đoạn 2011-2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

923.pdf 51(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470