CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 224/ HĐND
Ngày kư

05/08/2011

Người kư Nguyễn Văn Thành
Trích yếu về việc thay thế Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Công văn HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
CV 224.doc 30(Kbytes)
KT CV 224.doc 75(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470