CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hnhHĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 41/ NQ-HĐND
Ngy k

10/12/2020

Người k Huỳnh Thị Hằng
Trch yếu Nghị quýt ś 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 V/v Sp nhập một số thn ở cc x: B Nho, Long Bnh, Long H, Long Hưng, Ph Trung thuộc huyện Ph Riềng
Cơ quan ban hnh HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2020-41-nq-hdnd.pdf 1118(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470