CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
Show details for 12/201512/2015
Hide details for 11/201511/2015
41/2015/QĐ-UBND18/11/2015v/v ban hành quy định quản lư, phân cấp quản lư về sử dụng chung công tŕnh hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh
40/2015/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v ban hành Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an xă giai đoạn 2015-2020
39/2015/QĐ-UBND02/11/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh B́nh Phước
Show details for 10/201510/2015
Show details for 9/20159/2015
Show details for 8/20158/2015
Show details for 7/20157/2015
Show details for 6/20156/2015
Show details for 5/20155/2015
Show details for 4/20154/2015
Show details for 3/20153/2015
Show details for 2/20152/2015
Show details for 1/20151/2015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470