CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
Hide details for 12/201512/2015
50/2015/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định mức thu, quản lư, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh BP
49/2015/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh B́nh Phước
48/2015/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
47/2015/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm 2016
46/2015/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lư cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh B́nh Phước (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh)
45/2015/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định về quản lư điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tṛ chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
43/2015/QĐ-UBND03/12/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy định quản lư Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 11/201511/2015
Show details for 10/201510/2015
Show details for 9/20159/2015
Show details for 8/20158/2015
Show details for 7/20157/2015
Show details for 6/20156/2015
Show details for 5/20155/2015
Show details for 4/20154/2015
Show details for 3/20153/2015
Show details for 2/20152/2015
Show details for 1/20151/2015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470