CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Show details for 4/20174/2017
Show details for 3/20173/2017
Show details for 2/20172/2017
Hide details for 1/20171/2017
6/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hận và cơ cấu tổ chức của sở VHTTDL tỉnh BP
5/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Pḥng TN&MT, UBND cáp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh
4/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBăi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và du lịch do UBND tỉnh ban hành
3/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconBan hành quy định về quản lư chất lượng và bảo tŕ công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh BP
1/2017/QĐ-UBND09/01/2017Attachment IconQuy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470