CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Hide details for 12/201812/2018
58/2018/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
56/2018/QĐ-UBND21/12/2018Attachment IconV/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm 2019
55/2018/QĐ-UBND21/12/2018Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung, băi bỏ một số nội dung của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐ - UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh
54/2018/QĐ-UBND19/12/2018Attachment IconBăi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh BP phước trong lĩnh vực giao thông vận tải
53/2018/QĐ-UBND07/12/2018Attachment IconQuy định về quản lư dịch vụ tṛ chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của các đại lư Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ tṛ chơi điện tử trên địa bàn tỉnh
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
Show details for 2/20182/2018
Show details for 1/20181/2018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470