CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Hide details for 20192019
Show details for 12/201912/2019
Show details for 11/201911/2019
Hide details for 10/201910/2019
32//2019/QĐ-UBND21/10/2019Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài PT-TH và Báo B́nh Phước
31//2019/QĐ-UBND21/10/2019Attachment IconBan hành quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xă, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xă, phường thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
30/2019/QĐ-UBND17/10/2019Attachment IconBan hành quy chế quản lư vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 9/20199/2019
Show details for 8/20198/2019
Show details for 7/20197/2019
Show details for 6/20196/2019
Show details for 5/20195/2019
Show details for 4/20194/2019
Show details for 1/20191/2019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470