CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Show details for 12/200512/2005
Hide details for 11/200511/2005
149/2005/QĐ-UBND30/11/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của sở y tế Tỉnh B́nh Phước.
148/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành trên cơ sở tách ra từ Trung tâm y tế huyện Chơn Thành.
147/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Đồng Phú.
146/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Bù Đốp.
145/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Bù Đăng.
144/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung ytế huyện Lộc Ninh trên cơ sở tách ra từ trung tâm ytế huyện Lộc Ninh.
143/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện B́nh Long trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện B́nh Long.
142/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Phước Long.
141/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự pḥng thị xă Đồng Xoài trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyên ngành thuộc Trung tâm ytế thị xă Đồng Xoài.
140/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự pḥng huyện Chơn Thành trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyện ngành thuộc Trung tâm ytế huyện Chơn Thành.
139/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự pḥng huyện Đồng Phú trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyên ngành thuộc Trung tâm ytế Huyện Đồng Phú.
138/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự pḥng huyện Bù Đốp trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyên ngành thuộc Trung tâm ytế huyện Bù Đốp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470