CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Show details for 12/200512/2005
Show details for 11/200511/2005
Show details for 10/200510/2005
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Show details for 7/20057/2005
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Hide details for 3/20053/2005
42/2005/QĐ-UBND31/03/2005Attachment IconV/v ban hành quy định về việc đóng góp quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương khi được giao,khoán đất lâm nghiệp hoặc hợp thức hóa việc sử dụng dất lâm nghiệp xâm canh,lấn chiếm trước ngày 01 tháng 06 năm 2001.
41/2005/QĐ-UBND31/03/2005Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước của các năm 2002, 2003 và 2004 của dự án hạ tầnh nông thôn dựa vào cộng đồng tiếp tục thực hiện trong năm 2005.
40/2005/QĐ-UBND28/03/2005Attachment IconV/v điều chỉnh mức trợ cấp cho học viên tại Quyết định số 98/1999/QĐ-UB và Quyết định số 207/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh.
39/2005/QĐ-UBND28/03/2005Attachment IconV/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở NN-PTNT.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470