CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Hide details for 5/20085/2008
25/2008/QĐ-UBND27/05/2008Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Sở Y tế tỉnh B́nh Phước
24/2008/QĐ-UBND23/05/2008Attachment IconVề việc: Chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 59/2004/QĐ-UB
ngày 05/7/2004 của UBND tỉnh
23/2008/QĐ-UBND21/05/2008Attachment IconVề việc Quy định một số chế độ, tiêu chuẩn đối với
lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lư
của cán bộ dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
22/2008/QĐ-UBND16/05/2008Attachment IconBan hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế,
xă hội, an ninh, quốc pḥng sau quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh
21/2008/QĐ-UBND16/05/2008Attachment IconBan hành Quy định giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất,
đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các Ban quản lư rừng, nông
trường quốc doanh và công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
20/2008/QĐ-UBND15/05/2008Attachment IconV/v phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản trên ḷng hồ Thác Mơ đến năm 2020
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Show details for 2/20082/2008
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470