CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Show details for 11/200911/2009
Show details for 10/200910/2009
Hide details for 9/20099/2009
44/2009/QĐ-UBND 17/09/2009Attachment IconBan hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa
các sở, ngành, các cấp trong công tác quản lư Nhà nước về chất lượng
sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
43/2009/QĐ-UBND17/09/2009Attachment IconBan hành Quy định, tŕnh tự thủ tục thanh lư rừng trồng không thành rừng thuộc chương tŕnh 327 trên địa bàn tỉnh
Show details for 8/20098/2009
Show details for 7/20097/2009
Show details for 6/20096/2009
Show details for 5/20095/2009
Show details for 4/20094/2009
Show details for 3/20093/2009
Show details for 2/20092/2009
Show details for 1/20091/2009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470