CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
Show details for 12/201012/2010
Show details for 11/201011/2010
Show details for 10/201010/2010
Show details for 9/20109/2010
Show details for 8/20108/2010
Show details for 7/20107/2010
Hide details for 6/20106/2010
49/2010/QĐ-UBND29/06/2010Attachment IconBăi bỏ Quyết định số 105/2005/QĐ-UB ngày 06/9/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn pḥng Đăng kư quyền sử dụng đất
48/2010/QĐ-UBND24/06/2010Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh B́nh Phước
47/2010/QĐ-UBND24/06/2010Attachment IconBăi bỏ Quyết định số 39/2004/QĐ-UBND ngày 12/5/2004 của UBND tỉnh
về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh B́nh Phước
46/2010/QĐ-UBND15/06/2010Attachment IconQuy định phân cấp thực hiện chức năng quản lư Nhà nước về ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh
45/2010/QĐ-UBND10/06/2010Attachment Iconban hành Quy chế quản lư hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
44/2010/QĐ-UBND01/06/2010Attachment Iconvề việc sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định một số chế độ, tiêu chuẩn đối với lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lư của cán bộ dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 5/20105/2010
Show details for 4/20104/2010
Show details for 3/20103/2010
Show details for 2/20102/2010
Show details for 1/20101/2010
Show details for 20092009
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470