CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Show details for 11/201111/2011
Show details for 10/201110/2011
Show details for 9/20119/2011
Show details for 8/20118/2011
Show details for 7/20117/2011
Show details for 6/20116/2011
Hide details for 5/20115/2011
36/2011/QĐ-UBND 31/05/2011Attachment IconVề việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2015
34/2011/QĐ-UBND11/05/2011Attachment IconV/v ban hành quy định về trách nhiệm quản lư nhà nước của các cấp chính quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng, chủ dự án được nhà nước giao đất lâm nghiệp, cho thuê hoặc liên kết thực hiện dự án trên đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
33/2011/QĐ-UBND06/05/2011Attachment IconV/v sửa đổi, bổ sung điều 2 và khoản 2, điều 3, quy chế tổ chức và hoạt động của sở Nội vụ đươc ban hành kèm theo quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh
32/2011/QĐ-UBND05/05/2011Attachment IconBăi bỏ Quyết định thành lập Trung tâm Công báo, Trung tâm Tin học thuộc Văn pḥng UBND tỉnh B́nh Phước
Show details for 4/20114/2011
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470