CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Show details for 11/201111/2011
Show details for 10/201110/2011
Hide details for 9/20119/2011
55/2011/QĐ-UBND15/09/2011Attachment IconBăi bỏ Quyết định số 51/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh
54/2011/QĐ-UBND06/09/2011Attachment IconPhân cấp quản lư và ban hành Quy định quản lư bến khách ngang sông và bến dân sinh trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
53/2011/QĐ-UBND06/09/2011Attachment IconBan hành quy định mức chi, quản lư và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
Show details for 8/20118/2011
Show details for 7/20117/2011
Show details for 6/20116/2011
Show details for 5/20115/2011
Show details for 4/20114/2011
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470