CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20202020
Show details for 12/202012/2020
Show details for 11/202011/2020
Hide details for 10/202010/2020
29/2020/QĐ-UBND20/10/2020 Ban hành quyc hế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
28/2020/QĐ-UBND16/10/2020 Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lư trên địa bàn tỉnh tại các phục lục I, II, III, IV ban hành kèm the quyết định số 27/2019/QĐ-UBND
27/2020/QĐ-UBND16/10/2020Attachment IconBan hành quy định hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh
26/2020/QĐ-UBND08/10/2020Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thương trên địa bàn tỉnh BP
Show details for 9/20209/2020
Show details for 8/20208/2020
Show details for 7/20207/2020
Show details for 6/20206/2020
Show details for 4/20204/2020
Show details for 3/20203/2020
Show details for 2/20202/2020
Show details for 1/20201/2020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470