CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Hide details for 12/201812/2018
3001/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconV/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm huyện lỵ, huyện Bù Gia Mập đến năm 2025, tầm nh́n đến 2030
2993/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và băi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
2977/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xă Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh
2974/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
2934/QĐ-UBND25/12/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và băi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH trên địa bàn tỉnh
2933/QĐ-UBND25/12/2018Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần đến ngày 15/12/2018
2846/QĐ-UBND17/12/2018Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019
2845/QĐ-UBND17/12/2018Attachment IconV/v giao kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2019
2844/QĐ-UBND14/12/2018Attachment IconV/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
2794/QĐ-UBND10/12/2018Attachment IconBan hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện đề án "phát triển hợp tác xă, liên hiệp hợp tác xă nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh
2770/QĐ-UBND07/12/2018Attachment IconCông bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
2769/QĐ-UBND07/12/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2750/QĐ-UBND04/12/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và băi bỏ, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung Tâm phục vụ hành chính công tại sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh
2740/QĐ-UBND04/12/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xă hội, xă Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài
2730/QĐ-UBND03/12/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lư theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học tại xă Tân Tiến huyện Đồng Phú
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Show details for 8/20188/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Show details for 4/20184/2018
Show details for 3/20183/2018
Show details for 2/20182/2018
Show details for 1/20181/2018
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470