CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for Công văn HĐND tỉnhCông văn HĐND tỉnh
Hide details for 20112011
Show details for 8/20118/2011
Show details for Nghị quyết HĐND tỉnhNghị quyết HĐND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470