CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for Công văn HĐND tỉnhCông văn HĐND tỉnh
Show details for Nghị quyết HĐND tỉnhNghị quyết HĐND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470