CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hnhHĐND-UBND cấp huyện
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 10/ NQ-HĐND
Ngy k

20/12/2017

Người k Trần Quang Ty
Trch yếu Về chương trnh hoạt động của HĐND huyện năm 2018
Cơ quan ban hnh HĐND huyện B Gia Mập
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện B Gia Mập
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

10nq.pdf 173(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470