CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhHĐND-UBND cấp huyện
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 18/ CV-HĐND
Ngày kư

30/09/2013

Người kư Nguyễn Đ́nh Quyền
Trích yếu Về việc đính chính nội dung Nghị quyết HĐND huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện Bù Gia Mập
Phần loại Công văn HĐND huyện Bù Gia Mập
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CV dchinh.pdf 82(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470