CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1505/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/06/2011

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu về việc phê duyệt đề xuất dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp đoạn rừ Km8+000 đến Km 16+000
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1505.doc 61(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470