CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3196/ QĐ-UBND
Ngy k

21/12/2020

Người k Huỳnh Anh Minh
Trch yếu Thu hồi đất của Cng ty TNHH MTV Cao su Ph Riềng giao Văn phng Đăng k đất đai trực thuộc sở TN&MT v UBND huyện B Gia Mập quản l
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

VBPH_1123_Signed_32ee14237302455985ce53597fdd1827.pdf 1513(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470