CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 21/ 2000/CT-UB
Ngy k

06/09/2000

Người k PCT-Nguyễn Văn Thỏa
Trch yếu V/v quản l vệ sinh lao động, quản l sức khỏe người lao động v bệnh nghề nghiệp
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Ton bộ nội dung:

21_2000_CT_UB.doc 40(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470