CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 96/ 2000/QĐ-UB
Ngy k

26/10/2000

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu V/v Giao UBND thị x Đồng Xoi thực hiện dựng bảng tn đường (đợt 1) thị x Đồng Xoi"
Cơ quan ban hnh UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

96_2000_QD_UB.doc 24(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470