CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1504/ QĐ-UBND
Ngy k

28/05/2009

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Ph duyệt chi ph bồi thường, hỗ trợ GPMB v bổ sung tuổi cy khu vực ngập pht sinh lng hồ bờ tri thuộc x Long Bnh, huyện Phước Long - lng hồ bờ phải thuộc x Lộc Quang v x Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh (Đợt 10) Dự n Thủy điện Srok Phu Ming
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

1504.PDF 158(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470