CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 225/ QĐ-UBND
Ngy k

27/01/2010

Người k Bi Văn Danh
Trch yếu ph duyệt Dự n chuyển đổi rừng ngho kiệt sang trồng cy cao su tại khoảnh 4, 5 Tiểu khu 99, Ban QLRPH Lộc Ninh
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

225.PDF 97(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470