CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2745/ QĐ-UBND
Ngy k

30/11/2010

Người k Bi Văn Danh
Trch yếu Ph duyệt quy hoạch bảo vệ pht triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 v Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2015 lm phần Nng lm trường B Đốp, huyện B Đốp
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2745.PDF 111(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470