CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 14/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

06/03/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn pḥng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xă về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

14 tinh.pdf 509(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470