CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 330/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/02/2010

Người kư Giang Văn Khoa
Trích yếu Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực thi pháp luật về chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động và pḥng cháy nổ tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

330.PDF 260(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470