CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 141/ NQ-HĐND
Ngày kư

27/12/2017

Người kư Trần Văn Lân
Trích yếu Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xă hội, Quốc pḥng - An ninh năm 2017 và các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xă hội, Quốc pḥng - An ninh năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Phú Riềng
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện Phú Riềng
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

141pr.pdf 239(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470