CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1480/ QĐ-UBND
Ngy k

29/07/2008

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Về việc ph duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Khu cng nghiệp Đồng Xoi III x Tiến Hưng, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

25.QD 1480 TINH.doc 102(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470