CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 53/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Quy định về quản lư dịch vụ tṛ chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của các đại lư Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ tṛ chơi điện tử trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

53.pdf 117(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470