CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 77/ 2008/QĐ-UBND
Ngày kư

25/11/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lư trách nhiệm của chủ rừng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

5. QĐ 77 TINH.doc 110(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470