CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1913/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/08/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu vv phê duyệt chủ trương đầu tư và chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Hệ thống thoát nước và xử lư nước thải thị xă Đồng Xoài, công suất 10.000m3/ngày đêm và dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xă Đồng Xoài công suất 20.000m3/ngày đêm
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1913.PDF 73(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470